Verkningsmekanism
Verkningsmekanism

Sotyktu har en
verkningsmekanism som
är den första i sitt slag1

Den första selektiva allosteriska TYK2-hämmaren1

SOTYKTU fungerar genom att selektivt blockera aktiviteten hos enzymet TYK2 (tyrosinkinas 2), som är involverad i inflammationsprocesser. Genom att minska aktiviteten av detta enzym kan SOTYKTU hjälpa till att kontrollera den inflammation som förknippas med psoriasis och bidrar därmed till att minska symtom som t.ex. klåda, smärta och sveda.1

Sotyktu visualisering

SOTYKTU binder till den regulatoriska domänen av TYK2 vilket leder till en allosterisk hämning av TYK2 aktivering och dess nedströmsfunktioner i cellen. TYK2 förmedlar signalering av IL-23, IL-12 och typ 1-IFN, vilka är naturligt förekommande cytokiner inblandade i det inflammatoriska svaret och immunsvaret.1-3

Deucravacitinib MoA

Deucravacitinib MoA
Lär dig mer om verkningsmekanismen i denna film. (02:26 min.)

Allosteric Inhibition

Allosteric binding
Lär dig mer om allosterisk inhibering i denna film. (01:34 min.)

Missa inga inbjudningar!

Gå med i vår community så skickar vi information direkt till dig när det är dags för spännande webbinarier, seminarier eller andra intressanta händelser.

Referenser: 1. SOTYKTU SPC 03/2023
2. Borzilleri RM et al. Burger’s Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development. 8th ed. John Wiley & Sons; 2021.
3. Tokarski JS, Zupa-Fernandez A, Tredup JA, et al. Tyrosine Kinase 2-mediated Signal Transduction in T Lymphocytes Is Blocked by Pharmacological Stabilization of Its Pseudokinase Domain. J Biol Chem. 2015;290(17):11061-11074.

1787-SE-2400035

Rainbow line

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
SOTYKTU® (deukravacitinib), Rx (F), 6 mg filmdragerade tabletter. Immunsuppressivt medel, ATC-kod: L04AF07
Villkor: Subventioneras endast för patienter som fått otillräcklig effekt av konventionell och biologisk systemisk behandling, eller där detta inte är lämpligt.
Indikation: SOTYKTU är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.
Kontraindikationer: Kliniska relevanta aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos)
Varningar och försiktighet: Infektioner: Deukravacitinib kan öka risken för infektioner. Behandling med deukravacitinib ska inte inledas hos patienter med klinisk relevant aktiv infektion förrän infektionen har läkt ut eller behandlats.  Tuberkulos: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas ska patienterna utvärderas med avseende på tuberkulosinfektion. Behandling mot tuberkulos ska övervägas hos patienter med latent eller aktiv tuberkulos i anamnesen för vilka adekvat behandling inte kan bekräftas.  Maligniteter: Maligniteter, inklusive lymfom och icke-melanom hudcancer, har observerats i kliniska studier.  Kardiovaskulära biverkningar: Tillgängliga data från kliniska studier visar inte på någon ökad risk för MACE, DVT och LE vid behandling med deukravacitinib.  För maligniteter och kardiovaskulära biverkningar: Det är inte känt huruvida hämning av tyrosinkinas 2 (TYK2) kan vara kopplad till biverkningarna av  januskinas (JAK)-hämning med avseende på maligniteter och allvarliga kardiovaskulära biverkningar. Långsiktiga säkerhetsutvärderingar pågår. Riskerna och fördelarna med behandling med deukravacitinib ska övervägas innan behandling startas på patienter.  Vacciner: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas bör alla för åldern lämpliga vaccinationer ges enligt gällande vaccinationsriktlinjer. Levande vacciner ska undvikas till patienter som behandlas med deukravacitinib. Svaret på levande eller icke-levande vacciner har inte utvärderats.
Graviditet: Det finns begränsad mängd data från användningen av deukravacitinib hos gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av deukravacitinib under graviditet.
Förpackningar: Kartonger med 28 filmdragerade tabletter. Blisterkartor med 14 tabletter (kalenderblister).
Övrig information: För pris och ytterligare information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé 23 april 2024.
Bristol Myers Squibb, tel. 08 704 71 00, www.bms.com/se