Kontakta oss
Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon


Telefonnummer,
växel

08-704 71 00

Chat


Medicinsk information

Kontakta Medicinsk information för vårdpersonal på telefonnummer: 08-58 50 73 04 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com

Mediakontakter

Mediakontakter

För mediafrågor, kontakta vår presskontakt här

Besöksadress

Besöksadress

Bristol-Myers Squibb AB
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Karta

Postadress

Vår postadress

Bristol-Myers Squibb AB
Box 1172
171 23 Solna

Maria Graff

Maria Graff
Key Account Manager

Linda Pilerud

Linda Pilerud
Key Account Manager

Henrik Jörhov

Henrik Jörhov
Key Account Manager

Annica Aspman

Annica Aspman
Value Access Pricing Manager

Anna Johansson

Anna Johansson
Brand Lead

Kristina Dyrvold

Kristina Dyrvold
Market Access Manager

Pontus Lindvall

Pontus Lindvall
Sales Manager

Stefan Lundström

Stefan Lundström
Business Unit Director

Susanna Knutsson

Susanna Knutsson
Senior Medical Advisor

1787-SE-2300013

Rainbow line

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
SOTYKTU® (deukravacitinib), Rx (F), 6 mg filmdragerade tabletter. Immunsuppressivt medel, ATC-kod: L04AA56
Villkor: Subventioneras endast för patienter som fått otillräcklig effekt av konventionell och biologisk systemisk behandling, eller där detta inte är lämpligt.
Indikation: SOTYKTU är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.
Kontraindikationer: Kliniska relevanta aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos)
Varningar och försiktighet: Infektioner: Deukravacitinib kan öka risken för infektioner. Behandling med deukravacitinib ska inte inledas hos patienter med klinisk relevant aktiv infektion förrän infektionen har läkt ut eller behandlats. Tuberkulos: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas ska patienterna utvärderas med avseende på tuberkulosinfektion. Behandling mot tuberkulos ska övervägas hos patienter med latent eller aktiv tuberkulos i anamnesen för vilka adekvat behandling inte kan bekräftas. Maligniteter: Maligniteter, inklusive lymfom och icke-melanom hudcancer, har observerats i kliniska studier. Kardiovaskulära biverkningar: Tillgängliga data från kliniska studier visar inte på någon ökad risk för MACE, DVT och LE vid behand-ling med deucravacitinib. För maligniteter och kardiovaskulära biverkningar: Det är inte känt huruvida hämning av tyrosinkinas 2 (TYK2) kan vara kopplad till biverkningarna av januskinas (JAK)-hämning med avseende på maligniteter och allvarliga kardiovaskulära biverkningar. Långsiktiga säkerhetsutvärderingar pågår. Riskerna och fördelarna med behandling med deukravacitinib ska övervägas innan behandling startas på patienter. Vacciner: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas bör alla för åldern lämpliga vaccinationer ges enligt gällande vaccinationsriktlinjer. Levande vacciner ska undvikas till patienter som behandlas med deukravacitinib. Svaret på levande eller icke-levande vacciner har inte utvärderats.
Graviditet: Det finns begränsad mängd data från användningen av deukravacitinib hos gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av deukravacitinib under graviditet.
Förpackningar: Kartonger med 28 filmdragerade tabletter. Blisterkartor med 14 tabletter (kalenderblister).
Övrig information: För pris och ytterligare information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé 20 december 2023.
Bristol Myers Squibb, tel. 08 704 71 00, www.bms.com/se