Effekt över tid
Effekt över tid

SOTYKTU
- POETYK PSO-1

I två randomiserade, placebo- och aktivt kontrollerade, fas 3 studier undersöktes Sotyktu vid behandling av måttlig till allvarlig psoriasis. I jämförelse med placebo och apremilast visade SOTYKTU en förbättrad effekt som bevarades över tid.1,2

I POETYK PSO-1 inkluderades vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis (sPGA ≥3, PASI ≥12, BSA ≥10%). Patienterna randomiserades 2:1:1 med SOTYKTU 6 mg dagligen, placebo, eller apremilast två gånger dagligen. Primära effektmått var: PASI 75 och sPGA 0/1 efter 16 veckors behandling. Sekundära effektmål: Bland annat livskvalitet, PASI 90 och skalp-PASI.1

Behandling med SOTYKTU gav signifikant hudförbättring jämfört med placebo och apremilast i POETYK PSO-11

Bibehållet PASI-90 svar under första året med SOTYKTU1

sPGA-svar vid vecka 161
54% för SOTYKTU vs 7% för placebo, P<0,0001
Över 70% upplevde utläkt eller nästan utläkt skalp1

Studiedesign

Studiedesign1,2

POETYK PSO-1 (n=664) och POETYK PSO-2 (n=1020) var båda 52-veckors dubbelblinda, randomiserade studier, direktjämförande deukravacitinib med placebo och apremilast hos vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som var kvalificerade för systemisk behandling. Studierna var identiska fram till 24 veckor, därefter var skillnaden att Poetyk-Pso-2 innehöll en utsättningsarm, där patienter som fått deukravacitinib och nått minst PASI75-svar, kunde randomiseras till utsättande av behandling och återinsättande vid återfall.

Primära effektmål: PASI 75 och sPGA 0/1 efter 16 veckors behandling
Sekundära effektmål: Bland annat livskvalitet, PASI 90 och skalp-PASI.

Studiedesign

Viktigaste inklusionskriterier1,2

Viktigaste inklusionskriterier

Missa inga inbjudningar!

Gå med i vår community så skickar vi information direkt till dig när det är dags för spännande webbinarier, seminarier eller andra intressanta händelser.

Förkortningar: BID: twice a day; BSA: Body Surface Area; PASI: psoriasis area and severity index; POETYK-PSO: Program fOr Evaluation of TYK2 inhibitor psoriasis; sPGA: Static Physicians Global Assessment; ss PGA skalp-specifik Physicians Global Assessment; QD: once daily, daglig endos.

Referenser: 1. Armstrong AW, Gooderham M, Warren RB, et al. Deucravacitinib versus placebo and apremilast in moderate to severe plaque psoriasis: Efficacy and safety result from the 52-week, randomized, double-blinded, placebo-controlled phase 3 POETYK PSO-1 trial. J Am Acad Dermatol. 2023;88(1):29-39.
2. Strober B, Thaçi D, Sofen H, et al. Deucravacitinib versus placebo and apremilast in moderate to severe plaque psoriasis: Efficacy and safety results from the 52-week, randomized, double-blinded, phase 3 Program fOr Evaluation of TYK2 inhibitor psoriasis second trial. J Am Acad Dermatol. 2023;88(1):40-51.
3. Armstrong AW, et al. Oral presentation at the EADV Annual Meeting; 11-14 October 2023; Berlin, Germany. Presentation FC.02.7.

1787-SE-2400035

Rainbow line

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
SOTYKTU® (deukravacitinib), Rx (F), 6 mg filmdragerade tabletter. Immunsuppressivt medel, ATC-kod: L04AF07
Villkor: Subventioneras endast för patienter som fått otillräcklig effekt av konventionell och biologisk systemisk behandling, eller där detta inte är lämpligt.
Indikation: SOTYKTU är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.
Kontraindikationer: Kliniska relevanta aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos)
Varningar och försiktighet: Infektioner: Deukravacitinib kan öka risken för infektioner. Behandling med deukravacitinib ska inte inledas hos patienter med klinisk relevant aktiv infektion förrän infektionen har läkt ut eller behandlats.  Tuberkulos: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas ska patienterna utvärderas med avseende på tuberkulosinfektion. Behandling mot tuberkulos ska övervägas hos patienter med latent eller aktiv tuberkulos i anamnesen för vilka adekvat behandling inte kan bekräftas.  Maligniteter: Maligniteter, inklusive lymfom och icke-melanom hudcancer, har observerats i kliniska studier.  Kardiovaskulära biverkningar: Tillgängliga data från kliniska studier visar inte på någon ökad risk för MACE, DVT och LE vid behandling med deukravacitinib.  För maligniteter och kardiovaskulära biverkningar: Det är inte känt huruvida hämning av tyrosinkinas 2 (TYK2) kan vara kopplad till biverkningarna av  januskinas (JAK)-hämning med avseende på maligniteter och allvarliga kardiovaskulära biverkningar. Långsiktiga säkerhetsutvärderingar pågår. Riskerna och fördelarna med behandling med deukravacitinib ska övervägas innan behandling startas på patienter.  Vacciner: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas bör alla för åldern lämpliga vaccinationer ges enligt gällande vaccinationsriktlinjer. Levande vacciner ska undvikas till patienter som behandlas med deukravacitinib. Svaret på levande eller icke-levande vacciner har inte utvärderats.
Graviditet: Det finns begränsad mängd data från användningen av deukravacitinib hos gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av deukravacitinib under graviditet.
Förpackningar: Kartonger med 28 filmdragerade tabletter. Blisterkartor med 14 tabletter (kalenderblister).
Övrig information: För pris och ytterligare information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé 23 april 2024.
Bristol Myers Squibb, tel. 08 704 71 00, www.bms.com/se